partner

ZorgSpectrum

Onze missie

Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in eigen hand te nemen voor een betekenisvol leven. Samen sta je sterk. Samen kun je meer bereiken, meer delen en nog sterker verder. Dit samenspel maken we waar vanuit een organisatiecultuur waarin onze drie kernwaarden Samen, Betrokken en Professioneel op elk niveau tot bloei komen.

Onze visie

Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht bij de klant. Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil en kan. Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen met verlies aan vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met aandacht voor hun eigen leefstijl sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen. Dat doen we vanuit respect voor eigenheid en persoonlijke kracht.

Met waarde voor elkaar en interesse in ieders cultuur. Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke onderbouwing én samen leren. Als lerende organisatie willen wij onze professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen. Daarbij geloven wij in een krachtenbundeling van vrijwilligers en collega’s uit verschillende generaties. Deze krachten versterken we niet alleen binnen onze teams. Ook daarbuiten werken we nauw samen met anderen. Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van ondersteuning en behandeling voor onze klanten.

Onze kernwaarden

Samen

(Emotionele waarde) — Wij investeren in de kracht van samenwerken vanuit een open dialoog. Meerwaarde creëren we daarbij met elkaar: klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, partnerorganisaties en samenleving. Samen werken betekent ook dat je elkaar persoonlijk leert kennen. Met aandacht voor wat iemand kan en door de omgeving te betrekken.

Professioneel

(Functionele waarde ) — Samen met onze klant en zijn netwerk bundelen we onze krachten en werken we aan persoonsgerichte doelen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit onze deskundigheid herkennen we de hulpvraag die de klant aan ons stelt en bieden we op vakbekwame wijze passende ondersteuning.

Betrokken

(Relationele waarde) — Met hart en waardering voor onze klanten voelen we ons betrokken bij hun leven. Wij kennen de klant, zijn naasten en onze collega’s. Met respect voor de ander verdiepen wij ons in elkaar. Dat doen we op basis van wederzijds vertrouwen. Vriendelijk en gelijkwaardig zoeken we samen naar mogelijkheden.