Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

ParkinsonNEXT beschermt de privacy van de deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die de deelnemers aan ons verstrekken valt onder deze Privacyverklaring. ParkinsonNEXT spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in deze Privacyverklaring . In deze Privacyverklaring wordt, onder anderen, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld, hoe ParkinsonNEXT deze gegevens gebruikt en op welke wijze de persoonlijke gegevens worden beschermd.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ParkinsonNEXT.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die ParkinsonNEXT aanbiedt, verzamelen we de volgende gegevens van u:

  • Door u verstrekte gegevens in het aanmeldformulier: Bij het aanmelden voor ParkinsonNEXT worden enkele persoonsgegevens gevraagd, zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en interesse(s). Bij zorgverleners wordt ook gevraagd naar beroep en of u een erkent  ParkinsonNet zorgverlener bent.
  • Door u verstrekte gegevens naast het aanmeldformulier: om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke situatie kunnen we tijdens contactmomenten om (persoonlijke)informatie vragen zodat uw ParkinsonNEXT profiel aangevuld kan worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken
  • Cookies: Ter uitvoering van de dienst maakt ParkinsonNEXT gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van ParkinsonNEXT te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres en browsertype, geen naam –of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende bezoek aan ParkinsonNEXT geen cookies ontvangt.

Doeleinden verzamelen gegevens

Deelnemers aan ParkinsonNEXT worden gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals in het aanmeldformulier. Nadat de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen de gegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • De gegevens van de deelnemers te verzamelen in een database en hierin selecties te maken.
  • De geselecteerde deelnemers per e-mail te benaderen voor deelname aan innovatieprojecten en wetenschappelijk onderzoek.
  • De deelnemers middels een nieuwsbrief informeren  over de voortgang van lopende innovatieprojecten en wetenschappelijke onderzoeken.

ParkinsonNEXT zal geen van de persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Bescherming van de persoonlijke gegevens

ParkinsonNEXT zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn vastgelegd in een vastgesteld beveiligingsbeleid van ParkinsonNet. Er is onder andere voorzien in fysieke toegangsbeveiliging, inbraakalarm en toegangscontrole met wachtwoord.

Gegevens opvragen en wijzigen

U heeft het recht ParkinsonNEXT te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. ParkinsonNEXT zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u ParkinsonNEXT verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen Privacyverklaring

ParkinsonNEXT behoudt zich het recht voor,  zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.