Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ParkinsonNEXT

ParkinsonNet biedt via ParkinsonNEXT een platform waar mensen met de ziekte van Parkinson, hun mantelzorgers en zorgverleners een bijdrage kunnen leveren aan nieuwe ontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van parkinson.

Algemeen

ParkinsonNEXT is een initiatief van de Stichting ParkinsonNet. Meld u zich aan als lid van ParkinsonNEXT dan stemt u in met deze algemene voorwaarden. Met inschrijving bevestigt u dat u deze informatie hebt gelezen. Wanneer u niet met deze algemene voorwaarden akkoord gaat dan verzoeken wij u zichzelf niet te registreren voor ParkinsonNEXT.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en stemt er mee in dat de rechten van intellectueel eigendom, zoals auteurs-, databank- en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden en andere materialen op deze website berusten bij ParkinsonNEXT, aan haar gelieerde organisaties of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde “copyright-vermelding” in alle kopieën op te nemen: Copyright © ParkinsonNEXT. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

  • een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  • (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud

ParkinsonNEXT heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht deze internetsite samengesteld. Alhoewel ParkinsonNEXT daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Tevens kan ParkinsonNEXT niet garanderen dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten

ParkinsonNEXT, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de sites gevraagde diensten, of
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, daaronder mede verstaan informatie van derden en hyperlinks naar sites van derden.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ParkinsonNEXT te verstrekken gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Vrijwillige deelname

De deelname aan ParkinsonNEXT is vrijwillig. U mag te allen tijde zelf bepalen of u deelneemt aan innovatieprojecten/wetenschappelijk onderzoek of niet. Tevens kunt u zich altijd uitschrijven. Neem daarvoor contact met ons op.

Persoonsgegevens en Privacyverklaring

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is onze Privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of een klacht heeft over ParkinsonNEXT neem dan contact op.

Overige bepalingen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Indien één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In gevallen waarin in de algemene voorwaarden niet voorziet, beslist ParkinsonNet. Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.